Pedagogisch Beleidsplan

Hoofdpunten uit het Pedagogisch Beleidsplan van november 2018
Voor het hele beleidsplan, lees : pedagogisch-beleidsplan-t-b-v-t-opstapje-groep-1-en-2-november-2018

Voor de tweede groep van ‘t Opstapje (2) van SPEL e.o.,  tijdelijk in een ruimte van de Ontmoetingskerk (schuin achter ons pand) was het nodig om een nieuw pedagogisch beleidsplan op te stellen.
In dit pedagogisch beleidsplan wordt omschreven hoe wij vanuit onze missie en visie werken aan de vier pedagogisch basisdoelen, genoemd in de Wet Kinderopvang.
Ook hoe we willen  samenwerken met ouders en derden.
Bovendien vermeldt het beleidsplan de manier waarop vrijwilligers een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van SPEL.
’t Opstapje werkt nauw samen met bij het kind betrokken derden, zoals behandelend paramedici, De Klimboom, Merem (groep 1), Bartimeus, Visio, en Kentalis.
Op deze manier wordt het behandelplan van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie geïntegreerd in het stimuleringsplan van de peuteropvang.
De kinderen van de  Therapeutische Peuter Groep van revalidatiecentrum Merem maken deel uit  van ‘t Opstapje (1) gehuisvest in het Lelyblad,  op Kwelder 2.

Waar staan we voor, wat willen we bereiken?

Onze missie: 

De Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o. (SPEL) wil kinderen die om diverse redenen niet naar een reguliere peuteropvang kunnen een veilige plek bieden waar ze tot hun recht kunnen komen.
Het gaat om peuters

 – met een achterstand en/of beperking in het bewegen of manipuleren
(problemen met motoriek);

 – die slecht zien, of minder goed of wisselend horen (veel oorontstekingen),
schisis;

 – anders reageren op aanraking (problemen in zintuiglijke ontwikkeling);

 – die moeite hebben of achter blijven in praten en/of het begrijpen van taal
(problemen in taalspraakontwikkeling);

 – die problemen hebben met hun gezondheid:  epilepsie, allergie, na prematuriteit.

Niet ieder kind kan terecht op deze peuteropvang. Het kind zelf moet zich kunnen ontwikkelen met wat de peuteropvang kan bieden en andere kinderen mogen geen gevaar lopen door het gedrag van het nieuwe kind. Als het niet duidelijk is of een plaatsing haalbaar is, kan in overleg worden besloten het kind eerst een aantal keren te observeren op “t Opstapje. Na die observatieperiode beslist de coördinator van de peuteropvang over de toelating.
SPEL wil de kinderen met een aangepast aanbod optimale kansen op ontwikkeling bieden.

Ontwikkelen doen we samen.
Het stimuleren van de sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en taalspraakontwikkeling gebeurt in onderlinge samenhang. Uitgangspunt daarbij is dat we dit samen doen:

 – We zorgen ervoor dat kinderen met elkaar samen kunnen leren, spelen en
communiceren.|

 – Als leidsters leren we van en met elkaar, we helpen elkaar waar nodig, dragen
ideeën aan, delen onze kijk op het werk met elkaar.
We willen een lerende organisatie zijn.

 – We zoeken zo goed mogelijk een balans tussen de manier waarop ouders hun
kind willen opvoeden en stimuleren en waarop we dat op de peuteropvang
doen.
Uitwisselen van gedachten en ideeën, elkaars deskundigheid serieus nemen,
luisteren naar wat ouders te vertellen hebben vinden we belangrijk.

 – Samen met de professionals van De Klimboom en Merem (groep 1) willen we
een goede  afstemming bereiken tussen therapie en het stimuleren van de
brede ontwikkeling van de kinderen. Daarom betrekken wij hen bij het
plannen,   organiseren en uitvoeren van de activiteiten met de kinderen
in de groep.

 – We betrekken vrijwilligers zo veel mogelijk bij het uitvoeren van de activiteiten
met  de kinderen.

Het samen werken aan de vier basisdoelen uit de wet Kinderopvang is integraal onderdeel van het pedagogisch handelen.
Deze doelen worden ook expliciet benoemd:

 1.   Het bieden van emotionele veiligheid (pag. 3 en 4)

 2.  Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
(pag. 4)

 3.  Het bevorderen van sociale competentie (pag. 5)

 4. Het voorleven en bekend maken met de waarden en normen, de ‘cultuur’ van
onze samenleving, (pag. 12)

De paginanummers  verwijzen naar het Pedagogisch Beleidsplan pedagogisch-beleidsplan-t-b-v-t-opstapje-groep-1-en-2-november-2018

In het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid  staat verder uitgewerkt hoe de fysieke veiligheid gewaarborgd wordt.

 

Reacties zijn gesloten.